دیدار های احمد الحسن

تدریس آیه اکمال الدین28م اردیبهشت 1394
163

تدریس سید احمد الحسن حول ایه اکمال دین در قران و توضیح اینکه دین الهی کامل بوده و نیازی به فتوای فتوا دهنده ای ندارد

163

آیا معصوم سهو و نسیان دارد؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد

163

آیا معصومین هم دچار فراموشی می شوند؟؟؟ سید احمدالحسن علیه السلام بر اساس آیات محکم قران و روایات قطعی الدلاله و دلایل عقلی تام و کامل، به این سوال مهم پاسخ میدهد