خطبه های احمد الحسن

خطبه خطاب به بزرگشان هبل

 • 10م شهریور 1382
 • 5
 • 3
 • 4

سخنرانی سید احمد الحسن در رابطه با بت پرستی مدرن و سر باز زدن از طاعت و کرنش کردن در برار امریکا و دست کشیدن از دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم و روی اوردن به حاکمیت اللهی یا حاکمیت خدا بر مردم که اصل همه ادیان اسمانی میباشد.

خطبه حج

 • 24م شهریور 1388
 • 6
 • 4
 • 5

سخنرانی سید احمد الحسن یمانی در رابطه با علت وجوب حج بر بندگان و حقیقت حج و بیان نصایحی به مومنین و مردم و فقهای زمان حاضر و همچنین بیان روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با موضوع علمای اخر الزمان و عقیده وجوب تقلید.

خطبه داستان ملاقات

 • 1م دی 1382
 • 4
 • 5
 • 6

داستان کیفیت ملاقات با امام مهدی و بعثت سید احمد الحسن توسط ایشان به سوی جهانیان از زبان یمانی ال محمد علیهم السلام و همچنین خطابی به مردم عراق و سپس مردم جهان و بیان کلاماتی خطاب به علما و فقهای حوزه علمیه.