سخنرانی های سید احمد الحسن

خطبه خطاب به بزرگشان هبل

10م شهریور 1382

سخنرانی سید احمد الحسن در رابطه با بت پرستی مدرن و سر باز زدن از طاعت و کرنش کردن در برار امریکا و دست کشیدن از دموکراسی و حاکمیت مردم بر مردم و روی اوردن به حاکمیت اللهی یا حاکمیت خدا بر مردم که اصل همه ادیان اسمانی میباشد.

توسط ربات جوانان +3 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلامانجیلامیر فهیمی

خطبه حج

24م شهریور 1388

سخنرانی سید احمد الحسن یمانی در رابطه با علت وجوب حج بر بندگان و حقیقت حج و بیان نصایحی به مومنین و مردم و فقهای زمان حاضر و همچنین بیان روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در رابطه با موضوع علمای اخر الزمان و عقیده وجوب تقلید.

توسط ربات جوانان +3 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلامشمعون انصاریامیر فهیمی

خطبه نصیحتی به طلبه های حوزه علمیه

26م اردیبهشت 1384

نصیحتی به طلاب حوزه علمیه نجف و قم و باقی نقاط کره زمین از طرف یمانی ال محمد سید احمد الحسن و ارشاد انها به سوی امام مهدی علیه السلام

توسط ربات جوانان +5 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلامشمعون انصاریانجیلامیر فهیمی

خطبه محرم

19م آذر 1389

سخنرانی سید احمد الحسن درباره محرم و امام حسین علیه السلام و علت اصلی خروج امام حسین علیه السلام

توسط ربات جوانان +3 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلامشمعون انصاریامیر فهیمی

خطبه داستان ملاقات

1م دی 1382

داستان کیفیت ملاقات با امام مهدی و بعثت سید احمد الحسن توسط ایشان به سوی جهانیان از زبان یمانی ال محمد علیهم السلام و همچنین خطابی به مردم عراق و سپس مردم جهان و بیان کلاماتی خطاب به علما و فقهای حوزه علمیه.

توسط ربات جوانان +4 نفر دیگر
ربات جوانانذبیح الاسلامشمعون انصاریانجیلامیر فهیمی