Logo
این حالت از پایان سال 2006 و تا پایان سال 2012 بود و پس از اینکه 6 سال تمام شد و همان‌طور که خداوند سبحان و متعال خواست، خداوند با فضل و منّتش گشایش نمود و با فضل برخی از مومنین و تلاش آنان، امکان منتقل‌شدن به مکانی که در حد خود امن بود، فراهم شد