Logo
امام احمدالحسن ع در این خانه بود تا اینکه در آغاز سال 2007 مجبور شد که آن را ترک کند و نیروهای بزرگ نظامی، فقط بعد از ساعاتی از ترک خانه توسط ایشان و همسر و فرزندانش، به خانه حمله‌ور شدند طبیعتاً این حمله، اجازه قانونی و منطقی نداشت