Logo
پس از این، کارها به گونه‌ای بر امام احمدالحسن ع سخت شد؛ به خاطر فتواهای مجرمانه و بی‌مسئولیت، از برخی از افرادی که مدعی دین بودند و همچنین حرکت‌های برخی از افرادی که در آن زمان، در عراق نفوذ داشتند