Logo
آغاز اعلام دعوت، در سال 2002 بود پس از آن، نظام صدام دنبال امام احمدالحسن ع افتاد ایشان مجبور شدند که چند ماه اندک، از چشمان ایشان پنهان شوند در این مدت، هیچ یک از مومنین بجز شیخ ناظم خداوند حفظ کند با ایشان دیدار نمی‌کرد در آن زمان برای اینکه به امام احمدالحسن ع برسد، سختی زیادی کِشید