سخنرانی های سید احمد الحسن

the-sermon-of--the-to-the-huge-one

خطبه به سوی بزرگشان

تاریخ : 1م سپتامبر 2003


sermon-of-hajj

خطبه حج

سخنرانی سید احمد الحسن یمانی در رابطه با علت وجوب حج بر بندگان و بیان نصایحی به مومنین و مردم.

تاریخ : 15م سپتامبر 2009


a-warn-to-students

خطبه نصیحت به طلاب

نصیحتی به طلاب حوزه علمیه نجف و قم و باقی نقاط کره زمین از طرف یمانی ال محمد سید احمد الحسن و ارشاد انها به سوی امام مهدی علیه السلام .

تاریخ : 16م مه 2005


sermon-of-moharram

خطبه محرم

سخنرانی سید احمد الحسن درباره محرم و امام حسین علیه السلام و علت اصلی خروج امام حسین علیه السلام.

تاریخ : 10م دسامبر 2010


meeting-with-imam-mahdi

خطبه داستان ملاقات و دیدار

داستان کیفیت ملاقات با امام مهدی و بعثت سید احمد الحسن توسط ایشان به سوی جهانیان از زبان یمانی ال محمد علیهم السلام

تاریخ : 22م دسامبر 2003