خطبه به سوی بزرگشان

1م سپتامبر 2003

#انقلاب علیه ظالمین#جهاد#سیره سید الشهدا#بت شکنی#ولیجه#دجال#ارتجاع دینی