خطبه حج

15م سپتامبر 2009

#موسم حج#علت حج#ماهیت حج#سید احمد الحسن#شهدا انصار امام مهدی#عثمان زمان#دجال اکبر#ارتجاع دینی و فرهنگی