دیدار های سید احمد الحسن

Teaching-the-verse-of-Akmal-al-Din

تدریس آیه اکمال الدین

تاریخ : 18م مه 2015


Teaching-inadvertence-and-forgetfulness-of-the-first-session

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه اول

تاریخ : 9م ژوئیه 2016


Teaching-inadvertence-and-forgetfulness-of-the-second-session

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه دوم

تاریخ : 18م ژوئیه 2016


Teaching-inadvertence-and-forgetfulness-of-the-third-session

تدریس سهو و نسیان معصوم جلسه سوم

تاریخ : 19م ژوئیه 2016


Seyyed-Ahmad-Al-Hassan-met-on-December-18,-2015-with-the-subject-of-atheism

دیدار سید احمدالحسن در 27 آذر 1394 با موضوع الحاد

تاریخ : 17م دسامبر 2015


Meeting-of-Seyyed-Ahmad-Al-Hassan-(AS)-in-the-program-of-Iraq,-Revolution

دیدار سید احمدالحسن (ع) در برنامه «عراق ، انقلاب»

تاریخ : 5م ژوئن 2017


The-meeting-of-Seyyed-Ahmad-Al-Hassan-(AS)-in-the-Haghighat-program-as-it-is

دیدار سید احمدالحسن (ع) در برنامه «حقیقت همانگونه که هست»

تاریخ : 16م ژوئن 2015


Seyyed-Ahmad-al-Hassan-(AS)-met-on-Detroit-Radio-in-the-United-States-on-January-20

دیدار سید احمدالحسن (ع) در رادیو دیترویت آمریکا مورخ 29 دی

تاریخ : 19م ژانویه 2016