تدریس آیه اکمال الدین

18م مه 2015

https://youtu.be/CWlxuQMOPJ4
خداوند رحمت خويش را شامل كسانی گرداند كه وقتی به سخن گوش فرا مىدهند، درک كرده و از حق موجود در آن پيروی نمايند هر چند آن برخالف هوای نفسانی خود و آنچه كه نزد پدران و بزرگان خود يافتهاند، باشد. موضوع امروز ما آيهی اكمال دين است. خداوند متعال میفرمايد: )حُرِِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَِّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَِّ لِغَيْرِ اللِّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِِّيَةُ وَالنَِّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَِّبُعُ إِلَِّ مَا ذَكَِّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُِّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِاألَزْلَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَِّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَالَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِی وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَِّ فِی مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِِّإِثْمٍ فَإِنَِّ اللِّهَ غَفُورٌ رَِّحِيمٌ.( )گوشت مردار، و خون، و گوشت خوک، و حيواناتی كه به غير نام خدا ذبح شوند، و حيوانات خفه شده، و به زجر كشته شده، و آنها كه بر اثر پرت شدن از بلندی بميرند، و آنها كه به ضربب شاخ حيوان ديگری مرده باشند، و باقیمانده
صيد حيوان درنده -مگر آنكه آن را سر ببريد- و حيواناتی كه روی بتها )يا در برابر آنها( ذبح میشوند، بر شما حرام
شده است؛ و )همچنين( قسمت كردن گوشت حيوان به وسيله چوبههای تير مخصوص بخت آزمايی؛ تمام اين اعمال،
فسق و گناه است -امروز، كافران از )زوال( آيين شما، مأيوس شدند؛ بنا بر اين، از آنها نترسيد! و از من بترسيد!
امروز، دين شما را كامل كردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را به عنوان آيين )جاودان( شما قرار دادم-
اما آنها كه در حال گرسنگی، دستشان به غذای ديگری نرسد، و متمايل به گناه نباشند، )مانعی ندارد كه از
گوشتهای ممنوع بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان است.(
بر حسب اين آيه، آنچه كامل شده دين است و دين همان شريعت و عقيده است و سخن در عدم كامل شدن هر يکز آنها با ظاهر آيه در تعارض است؛ همانگونه كه عدم كامل بودن هر كدام از آنها در واقع و در نگرش هر يک از
طوائف اسالمی بدين معناست كه آن طائفه بر حق نيست؛ چون وضعيت احوال آنها با ظاهر روشن قرآن مخالف است.
سلفیها يا وهابيون و به طور عموم اهل سنت، در گذشته و حال، بدون داشتن نص .................................
#ایه اکمال دین#عقیده اسلام#امامت#اسلام#تشیع