دیدار سید احمدالحسن (ع) در برنامه «عراق ، انقلاب»

5م ژوئن 2017

#عراق#انقلاب#احزاب خراب#ازادی عراق#طرف سوم