تاریخ

آغاز اعلام دعوت

آغاز اعلام دعوت، در سال 2002 بود پس از آن، نظام صدام دنبال امام احمدالحسن ع افتاد ایشان مجبور شدند که چند ماه اندک، از چشمان ایشان پنهان شوند در این مدت، هیچ یک از مومنین بجز شیخ ناظم خداوند حفظ کند با ایشان دیدار نمی‌کرد در آن زمان برای اینکه به امام احمدالحسن ع برسد، سختی زیادی کِشید

دعوت مهدویه، دوباره آغاز به کار کرد

پس از مدتی از سرنگونی نظام بعث در سال 2003، دعوت مهدویه دوباره در نجف و بصره و عماره و ناصریه و بغداد و کربلا و دیگر استان‌های عراق آغاز به کار نمود سپس شیخ ناظم عقیلی نزد امام احمدالحسن ع آمد که حسین جبوری «ابو‌سجاد» با ایشان بود

آغاز مرحله جدید که همان دیدار نکردن با عموم مومنین، مانند پیش از آن بود

پس از این، کارها به گونه‌ای بر امام احمدالحسن ع سخت شد؛ به خاطر فتواهای مجرمانه و بی‌مسئولیت، از برخی از افرادی که مدعی دین بودند و همچنین حرکت‌های برخی از افرادی که در آن زمان، در عراق نفوذ داشتند

حمله‌ور‌شدن به خانه‌ایشان، از سوی نیروهای بزرگ نظامی

امام احمدالحسن ع در این خانه بود تا اینکه در آغاز سال 2007 مجبور شد که آن را ترک کند و نیروهای بزرگ نظامی، فقط بعد از ساعاتی از ترک خانه توسط ایشان و همسر و فرزندانش، به خانه حمله‌ور شدند طبیعتاً این حمله، اجازه قانونی و منطقی نداشت

ارتباط اجتماعی

  • 1391
  • 1

این حالت از پایان سال 2006 و تا پایان سال 2012 بود و پس از اینکه 6 سال تمام شد و همان‌طور که خداوند سبحان و متعال خواست، خداوند با فضل و منّتش گشایش نمود و با فضل برخی از مومنین و تلاش آنان، امکان منتقل‌شدن به مکانی که در حد خود امن بود، فراهم شد