بیانیه های احمد الحسن

بیانیه قيام عليه ظالمين

  • 30م شهریور 1381
  • 1
  • 1
  • 4

امام محمد بن الحسن حکم قیام علیه ظالمین را صادر میکند و امام احمد الحسن خودشان و بقیه انصار و مردم جهان را به این مهم فرامیخوانند