سياره نيبيرو يا UB-313

امام احمدالحسن (ع) فرمودند: ‌‌«در مورد رخداد يك فاجعه بزرگ بروي زمين كه عذابي براي مردم است به شما هشدار داده‌ام و خداوند هر آنچه بخواهد انجام مي‌دهد. و قبل و بعد همه چيز اين امر به خداوند برمي‌گردد. و ممكن است علت اين عذاب نزديك شدن يك ستاره دنباله دار يا يك سياره كوچك به زمين يا برخورد شهاب‌سنگ يا هر چيز كيهاني ديگر باشد. و اين فرمان خداست و اين دومين طوفاني است كه شايد باعث مرگ اكثر مردم زمين گردد و خداوند هر آنچه بخواهد انجام مي‌دهد. اما درباره موعد سال 2012 , من به شما مي‌گويم كه شايد زودتر از آن اتفاق بيفتد در حاليكه قبل و بعد همه چيز به خدا بر مي‌گردد

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:
‌‌«در مورد رخداد يك فاجعه بزرگ بروي زمين كه عذابي براي مردم است به شما هشدار داده‌ام و خداوند هر آنچه بخواهد انجام مي‌دهد. و قبل و بعد همه چيز اين امر به خداوند برمي‌گردد. و ممكن است علت اين عذاب نزديك شدن يك ستاره دنباله دار يا يك سياره كوچك به زمين يا برخورد شهاب‌سنگ يا هر چيز كيهاني ديگر باشد. و اين فرمان خداست و اين دومين طوفاني است كه شايد باعث مرگ اكثر مردم زمين گردد و خداوند هر آنچه بخواهد انجام مي‌دهد. اما درباره موعد سال 2012 , من به شما مي‌گويم كه شايد زودتر از آن اتفاق بيفتد در حاليكه قبل و بعد همه چيز به خدا بر مي‌گردد.»

در 21 اكتبر سال 2003 مطابق با 24 شعبان 1424 هجري ، سياره دهم منظومه شمسي براي اولين بار توسط ستاره شناسان آمريكايي ، مايكل براون و چاد تراجيلو كشف شد و رسما UB313 ناميده شد كه توسط ناسا در سال 2005 تائيد گرديد

البته صرفنظر از كشف اين سياره دو مسئله با اهميت تر وجود دارد. اولا كشف اين سياره در چه بازه‌ي زماني اتفاق افتاده و ثانيا نامگذاري آن چه ارتباطي با قائم‌(ع) دارد ؟

در فرهنگ لغت ستاره شناسي، حرف U بيان دارنده اين واقعيت است كه اين سياره در نيمه دوم ماه اكتبر كشف شده است و آن در واقع 7827 مين جرم آسماني ثبت شده مي‌باشد. 313 بيان مي‌دارد كه اين جسم با ساير اجرام كشف شده آسماني در اين دوره زماني تفاوت دارد .. چرا ؟؟

الفباي لاتين 26 حرف است كه اگر حرف “I ” را كه تنها حرف ايستاده و ثابت (قائم) اين زبان هست حذف كنيم، 25 حرف باقي مي‌ماند.
عدد 7827 در واقع از حاصل 2 + (313 * 25 ) بدست آمده است.
حرف B حرف دوم در الفباي لاتين مي‌باشد

با در نظر گرفتن اينكه كه 313 تعداد انصار مهدي (ع) مي‌باشند و 25 تعداد الفباي لاتين منهاي حرف ” I ” هست و همچنين 27 ، عدد حروف دانش بشري است كه قائم براي مردم خواهد آورد و آنرا به دو حرفي كه تاكنون از دانش كشف شده است اضافه كنيم همان عدد 7827 حاصل مي‌گردد كه شماره نيبيروست .

امام صادق ع فرمودند:
«علم شامل 27 حرف است و هر آنچه پيامبران قبلي آورده‌اند 2 حرف بوده و تازمان ظهور مهدي چيزي به مردم داده نخواهد شد جز اين دو حرف. بنابراين زمانيكه قائم ما ظهور كند بقيه 25 حرف باقيمانده را آشكار مي‌سازد. و آنها را در بين مردم پخش خواهد كرد و همه را به آن دو حرف قبلي اضافه خواهد كرد بطوري كه 27 حرف كامل گردد. »

در واقع حروف U و B را ميتوان اينگونه تفسير كرد. حرف U مانند ظرف است و B به معناي باب( درب) آن ظرف مي‌باشد.
امام احمدالحسن ع در كتاب حقايق و رموز اعداد (بيان حق و السداد من الاعداد) مي‌فرمايند :
«مهدي اول (يماني) ظرفي براي 25 حرف مي‌باشد در ارتباط با بقيه 313 نفر اصحاب كه همان B به معناي باب (درب) مي‌باشند.»

اشتراک گذاری
Share