مهدی کیست؟

رسول الله (ص) فرمود: مهدی از عترت من و از فرزندان فاطمه است. سنن ابی داوود از ابو داوود حدیث شماره 4284. صحیح ابن ماجه از الالبانی حدیث شماره 3317. صحیح ابی داوود از الالبانی حدیث شماره 4284. منهاج السنة از ابن تیمیة ج 8 ص 255. الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9241. تخریج مشكاة المصابیح از ابن حجر العسقلانی ج 5 ص 119. صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6734

رسول الله (ص) فرمود: مهدی از من است. قدش بلند است و شانه های عریض دارد. دنیا را پر از عدل و داد می‌ كند در حالی كه پر از ظلم و ستم شده است. او هفت سال حكومت می‌ كند. سنن ابی داوود از ابو داوود حدیث شماره 4285. تلخیص العلل المتناهیة از الذهبی ص 319. الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9244. صحیح ابی داوود از الالبانی حدیث شماره 4285. تخریج مشكاة المصابیح از ابن حجر العسقلانی ج 5 ص 120. صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6736. المنار المنیف از انب القیم ص 109

رسول الله (ص) فرمود: در آخر الزمان مردی از فرزندان من قیام می‌ كند كه اسمش مانند اسم من و كنیه اش مانند كنیه من است. زمین را پر از عدل می‌ كند در حالی كه پر از ستم شده است. او همان مهدی است. منهاج السنة از ابن تیمیة ج 8 ص 254

امام علی (ع) فرمود: مهدی از ما اهل بیت است. خداوند امرش را در یك شب اصلاح می‌ كند. مسند احمد از احمد شاكر ج 2 ص 58. صحیح ابن ماجه از الالبانی حدیث شماره 3316. الجامع الصغیر از السیوطی حدیث شماره 9243. صحیح الجامع از الالبانی حدیث شماره 6735. السلسلة الصحیحة از الالبانی حدیث شماره 2371

رسول الله (ص) فرمود: سه فرزند خلیفه كشته می‌ شوند و هیچ كدام كار به جایی نمی‌ برد. سپس پرچم های سیاه از سمت مشرق در می‌ آیند و با آنها جنگ سختی در می‌ افتد. در آن هنگام چیزی را متذكر شد و فرمود پس اگر او را دیدید با او بیعت كنید زیرا او خلیفة الله مهدی می‌ باشد. نهایة البدایة والنهایة از ابن كثیر. ج 1 ص 42. التذكرة للقرطبی از القرطبی المفسر ص 614. الاحكام الشرعیة الكبری از البزار ج 4 ص 527. البحر الخزار از البزار ج 10 ص 100

رسول الله (ص) فرمود: اگر دیدید كه پرچم های سیاه از سمت خراسان می‌ آیند خود را به آن برسانید زیرا خلیفة الله مهدی در آن است. الجامع الصغیر از السیوطی ص 648

 

 

اشتراک گذاری
Share